Dölj filter
Filters 0
Sortera efter:
Filters 0

Affärsetik & Compliance

Etisk affärsmodell

Inom Decathlon önskar vi att våra vägledande principer genomstyrar våra dagliga aktiviteter och verksamhet där vi efterlever en ansvarsfull och etisk affärsmodell. Vårt arbete är inte bara inriktat på att ta fram den bästa sportutrustningen utan också på att utveckla hållbara metoder, för våra sportutövare, våra medarbetare och miljöns skull. 

För vidare information, vänligen se här

Våra uppförandekoder

Inom Decathlon förespråkar och efterlever vi de värderingar och principer som benäms i våra uppförandekoder. 

Dessa uppförandekoder beskriver de minimistandarderna vad gäller rättvisa, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, hållbarhet och förebyggandet av korruption. 


Samtliga leverantörer, producenter och affärspartners åtar sig, genom sina avtal, att följa och respektera dessa villkor i uppförandekoden. 

Visselblåsar-funktion

Decathlon åtar sig att främja en god kultur där transparens, ansvar och äkthet råder. 

Vi garanterar detta genom att säkerställa att alla våra medarbetare kan vända sig till oss i förtroende, när det än skulle behövas. 

Som företag uppmuntrar vi anställda, leverantörer och affärspartners att rapportera eventuella överträdelser som går emot vår uppförandekod, lagar eller standarder som gäller i de länder vi är verksamma i. 


Rapportera

Vår visselblåsarplattform garanterar konfidentialitet och det är även möjligt att lämna information anonymt. All information kommer att hanteras tillförlitligt genom en lättbegriplig plattform och säker kommunikationskanal via plattformen, mellan visselblåsaren och vårt Compliance-team. 

OBSERVERA! För eventuella product-, reklamations- eller servicefrågor ber vi dig att läsa vår FAQ.

English version below

Ethical business model

Within Decathlon, we want our guiding principles to live through our daily activities and operations, where we live by a responsible ad ethical business model. Out work is not only focused on producing the best sports equipment, but also on developing sustainable methods, for the sake of our athletes, our employees and the environment. 

For futher information, please read more here

Our codes of conduct

Within Decathlon, we advocate and live by the values and principles mentioned in our Code of Conduct. 

These Codes of Conduct describe the minimum standards regarding fair, safe and healthy working conditions, sustainability and the prevention of corruption. 


All suppliers, producers and business partners undertake, through their agreements, to follow and respect these conditions in the Code of Conduct. 

Whistle-
blowing
platform

Decathlon is committed to promoting a good culture where transparency, responsibility and authenticity prevail.

We guarantee this by ensuring that all our employees can turn to us in confidence, whenever the need arises. 

As a company, we encourage employees, suppliers and business partners to report any violations that go against our Code of Conduct, laws or standards that apply in the countries in which we operate. 

Alert

Our whistleblowing platform guarantees confidentiality and with the option to provide information anonymously, if so wished. All information will be handled through an easy-to-understand platform and secure communication channel via the platform, between the whistleblower and our Compliance team. 


NOTE!
 For any product, complaint or service questions, please read our FAQ.